Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B-Balanced en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van B-Balanced (hierna te noemen ‘de deelnemer’). Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden per geval.

Artikel 2: Aanmelding en B-Balanced pas
2.1 Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven bij de receptie van B-Balanced.

2. 2 Na inschrijving ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een B-Balanced tag. Uitsluitend op vertoon van een geldige tag krijgt een deelnemer toegang tot het Holistisch Centrum.

2.3 Deelnemers jonger dan 14 jaar, krijgen uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

2.4 De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de B-Balanced tag. De tag is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.5 Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de tag, blijft de betalingsverplichting voor de lopende lidmaatschapstermijn onverminderd van kracht. Een vervangende tag kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen bij de receptie van B-Balanced.

2.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-deelnemer krijgt bericht zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
3.1 Een lidmaatschap zal ingaan vanaf het moment van inschrijving, voor de overeengekomen termijn, met stilzwijgende verlenging van eenzelfde termijn.

3.2 Het bedrag voor lidmaatschap dient via automatische incasso of vooraf te worden betaald bij de receptie van B-Balanced en wordt zonder afbericht stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn, met een minimale termijn van 1 maand. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van de door u opgegeven bankrekening.

3.3 Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, ontvangt de deelnemer een schriftelijke waarschuwing. Indien het verschuldigde bedrag daarna niet binnen 14 kalenderdagen is voldaan, wordt de deelnemer voor een laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke blijft, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen uit handen gegeven. Alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

3.4 De deelnemer kan de toegang tot B-Balanced worden geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. B-Balanced is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder kwijtschelding van de betalingsverplichting.

3.5 B-Balanced behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
4.1 B-Balanced behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

4.2 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het lidmaatschap of niet deelneemt aan cursusonderdelen en/of – activiteiten welke aangeboden worden door B-Balanced, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

4.3 Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is B-Balanced gerechtigd gesloten te zijn of de openingstijden en/of het aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
5.1 De deelnemer kan zijn lidmaatschap uitsluitend beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij B-Balanced. Het contract is op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Deze maand wordt dan nog in rekening gebracht.

5.2 B-Balanced behoudt zich het recht voor bij schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
6.1 B-Balanced aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen en voertuigen van de deelnemer.

6.2 Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij B-Balanced, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

6.3 B-Balanced aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

6.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

6.5 Tevens zal de deelnemer B-Balanced vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels
7.1 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de bovengenoemde huisregels van B-Balanced en hiernaar te handelen. De huisregels van B-Balanced zijn tevens bij de receptie op te vragen.

Artikel 8: Persoonsgegevens
8.1 Persoonsgegevens van deelnemers zijn vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van B-Balanced gebruikt. De verwerkte persoonsgegevens bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, eventuele bedrijfsnaam en bankgegevens. Daarnaast wordt aanvullende informatie, verstrekt door deelnemers ten behoeve van het bijhouden van voortgang, uitsluitend voor deze doeleinden bewaard. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over lichaamssamenstelling en levensstijl. Dit wordt alleen gedaan wanneer en zolang het noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden als het verstrekken van advies.

8.2 Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit aan derden ter beschikking gesteld en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het genoemde doel.

8.3 Deelnemers hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Hiervoor kan een verzoek voor worden aangevraagd, waarbij een legitimatie vereist is.

8.4 B-Balanced neemt passende maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens. In het geval dat de deelnemer desondanks de indruk heeft dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, dient hierover contact te worden opgenomen met B-Balanced. De officiële privacyverklaring is te vinden op de website: www.b-balancededam.nl.

Artikel 9: Visuele content op social media
9.1 B-Balanced maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, waar visuele content op wordt geplaatst. B-Balanced houdt rekening met het beschermen van de privacy van deelnemers en tracht dit niet specifiek op deelnemers te richten, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven. Echter kan het desondanks voorkomen dat deelnemers ongericht, op de achtergrond, te zien zullen zijn. In het geval dat deelnemers bezwaar hebben tegen door B-Balanced gepubliceerde content, mag hierover contact worden opgenomen om dit aan te passen of te verwijderen.

Artikel 10: Rechtstoepassing
10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met B-Balanced aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels te accepteren.